نمونه ای از ورق مس

ورق مس و یا صفحه مس یک سطوحی است از جنس مس که معمولا ً در صنایع همچون تولید سکه و یا ساختار شبکه موتور و یا در صنایع پزشکی بکار می رود

انواع ورق مس

ضخامت ورق مس استاندارد

  • ورق مس باید بین 1 تا 5 میلیمتر ضخامنت داشته باشد